Công thức chọn tụ bù

Để chọn tụ bù cho một tải bất kỳ thì ta cần biết công suất (P) và hệ số công suất (Cosφ) của tải đó:
Công suất của tải là P
Hệ số công suất của tải là Cosφ1 → φ1 → tgφ1 (trước khi bù, cosφ1 nhỏ còn tgφ1 lớn )
Hệ số công suất sau lúc bù là Cosφ2 → φ2 → tgφ2 (sau lúc bù, cosφ2 lớn còn tgφ2 nhỏ)
Công suất phản kháng bắt buộc bù là Q = P (tgφ1 – tgφ2).
Từ công suất cần bù ta chọn tụ bù cho phù hợp trong bảng catalog của nhà cung cấp tụ bù.
nhái sử ta với công suất tải là P = 100 (KW).
Hệ số công suất trước lúc bù là cosφ1 = 0.75 → tgφ1 = 0.88
Hệ số công suất sau lúc bù là Cosφ2 = 0.95 → tgφ2 = 0.33
Vậy công suất phản kháng cần bù là Q = P ( tgφ1 – tgφ2 )
Q = 100(0.88 – 0.33 ) = 55 (KVAr)