Lắp đặt hệ thống lọc sóng hài 22kV tại thép Thành Đô