Thanh nối mềm đồng hoặc đồng nhôm

Thanh nối mềm đồng hoặc đồng nhôm

Chúng tôi cung cấp các loại thanh nối mềm bằng đồng, bằng nhôm hoặc thanh dẫn mềm đồng - nhôm với các kích cỡ khác nhau. Các thanh dẫn có thể co gi&ati