Giải pháp hotline trong ngành điện

- Kiểm tra tình trạng chuỗi cách điện đến 500kV hotline
- Chống sét van hotline đến 35kV
- Giám sát máy biến áp online
- Giám sát chất lượng điện năng online