Giải pháp tổng thể cho khách hàng công nghiệp

- Kiểm tra đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng (kiểm toán năng lượng).
- Kiểm tra đánh giá chất lượng điện năng như sóng hàinháy điện áp
- Bảo dưỡng, bảo trì các thiết bị điện trong nhà máy.