Lọc sóng hài tích cực hạ thế

1. Các phụ tải hạ thế gây ra sóng hài.

- Sóng hài gây ra bởi hệ thống biến tần
- Sóng hài gây ra bởi hệ thống chỉnh lưu AC/DC
- Sóng hài gây ra bởi các phụ tải phí tuyến

2. Giải pháp lọc sóng hài tích cực hạ thế APF

- Hệ thống APF hoạt động trên nguyên tác đo dòng sóng hài sinh ra bởi phụ tải, sau đó sinh ra một dòng sóng hài có cùng độ lớn, nhưng ngược chiều với sóng hài của phụ tải. Do vậy sẽ triệt tiêu nhau.
- Hệ thống APF có thể lọc toàn bộ các sóng hài sinh ra bởi phụ tải cả bậc lẻ, lần bậc chẵn.
- Hiện tại hệ thống APF được thiết kế theo dạng modul, do vậy dễ dàng cho việc thay thế, sửa chữa và nâng công suất sau này.